Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Resminamalaryň terjime merkezi

,,Öý Kömekçi” Kärhanasy Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary hödürleýär

Biziň hyzmatlarymyz boýunça hil şahadatnamalary hakynda giňişleýin maglumat almak üçin biziň maslahatçylarymyz bilen habarlaşyň.

№ t/b

Terjime

Sahypa

sany

Format

Usul

Harp

ölçegi

Bahasy

manatda

Tehniki

terjimäniň

manatdaky

bahasy

Tiz

terjime

Terjimäni

tassyklamak

1

Iňlis

1

A4

TimesNew

Roman

14

13.00

13.00

18.00

5.00

2

Rus

1

A4

TimesNew

Roman

14

13.00

13.00

18.00

5.00

3

Türkmen

1

A4

TimesNew

Roman

14

13.00

13.00

18.00

5.00

4

Nemes

1

A4

TimesNew

Roman

14

26.00

26.00

30.00

5.00

5

Fransuz

1

A4

TimesNew

Roman

14

26.00

26.00

30.00

5.00

6

Türk

1

A4

TimesNew

Roman

14

13.00

13.00

18.00

5.00

7

Hytaý

1

A4

TimesNew

Roman

14

36.00

36.00

40.00

5.00

8

Pars

1

A4

TimesNew

Roman

14

26.00

26.00

30.00

5.00

 

we beýleki

diller

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektron poçtanyň üsti bilen hem işleşmeklik mümkin! Hemişelik müşderilerimiz bilen işleşilende, terjime müşderiniň eline gowşurylýar!

Hyzmatyň ady

1

Ýerli kärhananyň hasaba alynmasy (dolulygyna taýýar edip gowşurmak)

2

Daşary ýurt kärhanasynyň hasaba alynmasy (dolulygyna taýýar edip gowşurmak)

3

Ýerli kärhananyň gaýtadan hasaba alynmasy (dolulygyna taýýar edip gowşurmak)

4

Daşary ýurt kärhananyň gaýtadan hasaba alynmasy (dolulygyna taýýar edip gowşurmak)

 

Ähli beýleki soraglar, taraplaryň gepleşigi arkaly seredilýär

 

,,Öý Kömekçi” Kärhanasynyň işgärleri resminamalar bukjasynyň dürli görnüşlerini toplamak, taýýarlama we işläp düzmek boýunça ýardam bererler. Meselem: islendik şahadatnama boýunça Döwlet standartyna, Türkmenistanyň kanunyny göz öňünde tutmak bilen birža şertnamalaryny taýýarlamak.

Islendik ýagdaýlar boýunça biz Size we Siziň kärhanaňyza höwes bilen ýardam bereris.  Islendik hyzmatlar boýunça tölegler nagt we nagt däl görnüşinde amala aşyrylyp biliner.

Soraglar boýunça tel: +993 12 63 24 30

+993 12 92 02 23

+993 12 92 02 24

+993 12 92 02 25 (faks)

E-poçta: oy_komekchi@mail.ru

www.oykomekchitm.ru